ข่าวประชาสัมพันธ์


ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี เข้าเยี่ยมและตรวจประเมิน มาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ (รพ.สส.พท.) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม และประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2565 (รพ.สส.พท.) โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ จันทาเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พินิต ชินสร้อย หัวหน้ากลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานการให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และนำชมสถานที่บริเวณคลินิก และโรงผลิตยาสมุนไพร


ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่